Bestyrelsen

BESTYRELSEN

Formand

Lone Søndergaard Jensen

Send en e-mail


Næstformand

Stine Høgh Tofthøj

Send en e-mail

Kasserer, Referant og Webansvarlig

Dion Richter Larsen

Send en e-mail


Suppleant

Sandra Skjold Nørgaard (udgår)


Send en e-mail

Suppleant

Kamilla Bjørn-Breiner (udgår)


Send en e-mail

Vedtægter for Støtteforeningen for Ubby Fri- og Efterskole

#støtubby

 

 • 1. Foreningens navn og formål

Foreningens navn er ” Støtteforeningen for Ubby Fri- og Efterskole”.

Formålet er at bevare et lokalt samlingssted ved at yde økonomisk støtte til Ubby Fri- og Efterskole eller almennyttige formål, der foregår på denne skole.

Dette gøres ved at udbyde forskellige aktiviteter, med et folkeoplysende indhold, for herved at styrke lokalområdet, dets borgere, skolens brugere og deres sammenhold mest muligt i den fortsatte udvikling af området.

 

 • 2. Medlemskab

Støtteforeningen henvender sig til alle som ønsker at støtte op om vores skole, det være sig forældre, bedsteforældre, tidligere forældre, lokale virksomheder og personer. Kort sagt alle der vil støtte os.

 

 • 3. Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen skal bestå af mindst 3 personer og højest 7.

Bestyrelsens medlemmer er på valg hvert andet år.

 

 • 4. Forretningsorden

Bestyrelsen konstituerer sig selv og foretager på første bestyrelsesmøde fordeling af ansvarsområder og opgaver.

Bestyrelsesmøder forventes afholdt 4 gang årligt, eller hvis formanden eller flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt.

 Dagsordenen sendes ud ugen før mødets afholdelse pr. mail.

Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Der føres referat ved møderne, der godkendes ved næste møde.

 

 • 5. Økonomi og regnskab

Regnskabet følger kalenderåret.

Regnskabet forelægges bestyrelsen på det sidste møde inden generalforsamlingen, regnskabet forelægges til endelig godkendelse på den årlige generalforsamling i revideret stand.

Det er revisorens pligt mindst en gang årligt at gennemgå regnskab og bilag.

Udgifterne skal attesteres af formand eller kasserer samt mindst et bestyrelsesmedlem.

Foreningens midler indsættes på en konto i et pengeinstitut og administreres på forsvarlig vis af bestyrelsen.

Foreningen hæfter kun med sin formue, bestyrelsen og øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

 

 • 6. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed

Generalforsamlingen skal afholdes i perioden 1.-30. juni, og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 1. maj.

Afstemninger på generalforsamlingen fortages skriftligt, blot et medlem ønsker dette.

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der udøver den daglige ledelse af foreningen.

Bestyrelsen vælges ved direkte valg.

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Indkomne forslag

 

 

 

 • 7. Ekstra ordinær generalforsamling

Ekstra ordinær generalforsamling afholdes, hvis et bestyrelsesmedlem eller 20 medlemmer fremsætter krav til bestyrelsen herom.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes som ordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel.

 

 • 8. Stemmeret

Alle medlemmer af Støtteforeningen for Ubby Fri- og Efterskole, har stemmeret ved generalforsamlingen og kan opstille til bestyrelsen, ved personlige fremmøde.

 

 • 9. Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen, og være formanden i hænde senest 1. maj.

 

 • 10. Ophævelse af forening

Ophævelse af foreningen kan kun træffes på en generalforsamling med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer som stemmer herfor og beslutningsforslaget skal fremgå af dagsordenen.

Det påhviler bestyrelsen at fungere indtil foreningen er forskriftsmæssigt afviklet.

Ved ophævelse af foreningen, tilfalder overskydende midler Ubby Fri- og Efterskole, som forsvarligt vis administrere disse, til glæde og gavn for børnene.

 

Den 07-12-2020


Lone Søndergaard Jensen                                                       Stine Høgh Tofthøj


Nicklas Søholm Hallgren                                                         Dion Richter Larsen


Carsten Christensson Nylev                                                   Kamilla Bjørn-Breiner

Kontakt os